lunes, 25 de abril de 2016

PREGUNTAS HABITUAIS SOBRE O TRASLADO DE EXPEDIENTE UNIVERSITARIO


1. Que requisitos hai que cumplir para poder solicitar un traslado de expediente, se quero continuar os mesmos estudos noutra universidade ?

As solicitudes de plazas de estudantes con estudos universitarios oficiais españoles parciais que desexen ser admitidos noutra universidade e/ou estudos universitarios españoles e se lles recoñeza un mínimo de 30 créditos serán resoltas polo Rector da Universidade, segundo os criterios que determine o Consello de Goberno de cada universidade.

2. No caso de cumplir os devanditos requisitos, como se solicita o traslado de expediente ?

O estudante debe de dirixirse á Facultade de destino na que se imparta a titulación correspondente no período establecido no calendario académico de cada universidade. Unha vez comunicada a admisión, se procede, deberá solicitar o traslado de expediente académico no Centro de orixe.

Non debe de realizarse solicitude de praza vía preinscripción. No caso de producirse dita situación quedaría anulada se se comproba que os alumnos cumpren algunha das condicións, antes mencionadas.

3. De quen depende a decisión da admisión na nova universidade, despois de solicitar o traslado de expediente para continuar os mesmos estudos?

Corresponde ó Rector da universidade donde se solicita o traslado, que resolverá con arreglo ós criterios de ordenación e priorización da Xunta de Goberno de cada Universidade.

Os estudantes recibirán notificación da Resolución adoptada polo Rector. No caso de admisión, quedará sen efecto, se o estudante non formaliza a matrícula no ano académico correspondente.

4 Hai que pagar tasas para traslados de expediente ?

No caso de resolución favorable da Universidade donde se quere seguir estudando, o interesado, antes de formalizar a nova matrícula, deberá de pagar as tasas correspondentes de traslado de expediente. Presentando dita resolución, o pago efectuarase na Universidade donde iniciou os estudos, a cal realizará os trámites correspondentes para dito traslado.

5. Debo de matricularme na miña universidade de orixe se estou pendente da resolución de traslado de expediente ?

Cando, ó longo do proceso de adxudicación de prazas, un alumno que fose admitido por unha universidade xustifique estar pendente de admisión noutra, poderá realizar na primeira unha matrícula provisional.

6. Que se debe de ter en conta á hora de solicitar un traslado de expediente ?

Cada universidade debe de establecer uns porcentaxes mínimos para atender ás solicitudes de admisión.

COTA DE ADMISIÓN NA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Establécese para a admisión de alumnos de continuación de estudos unha cota máxima do 20% sobre o número de prazas ofertadas a primeiro por primeira vez. Para a súa selección terase en conta o expediente académico do alumno.

Respectando o máximo establecido do 20%, os centros poderán ofertar porcentaxes inferiores en determinadas titulacións, tendo en conta o número de solicitudes que poidan ser atendidas, logo de comprobar a disponibilidade existente. 

COTA DE ADMISIÓN NA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO


CURSO 2015/16
CAMPUS DE SANTIAGOCAMPUS DE LUGO
GRAOS
PRAZAS
GRAOS
PRAZAS
Bioloxía
Comunicación Audiovisual
Dereito
Educación Social
Enfermaría
Enxeñaría Informática
Enxeñaría Química
Mediciña
Mestre en Educación Infantil
Mestre en Educación Primaria
Odontoloxía
Pedagoxía
Xornalismo
14
5
18
7
15
6
6
35
7
13
5
7
8
Enfermaría
Veterinaria
Mestre en Educación Infantil
Mestre en Educación Primaria

7
9
9
9


As prazas adxudícanse segundo nota media do expediente académico da titulación que se desexa continuar. 


COTA DE ADMISIÓN NA UNIVERSIDADE DE VIGO


CAMPUS DE OURENSE
GRAOSPRAZAS 15/16PRAZAS 16/17
Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
Ciencias Ambientais
Enxeñaría Agraria
Xeografía e Historia
Dereito
Dereito+Adción e Dirección de Empresas
Administración e Dirección de Empresas
Turimo
Educación Social
Traballo Social
Educación Infantil
Educación Primaria
Enxeñaría Informática
Enxeñaría Informática+Adción e Dirección de Empresas
Enfermaría
5
5
5
Sen límite
15*/15**
2
10*/15**
20
10
10
10*/8**
10*/8**
5

2
5
5
5
Sen límite
15*/15**
2
10*/15**
20
10
10
10*/8**
10*/8**
5
2
1*/4**


CAMPUS DE PONTEVEDRA
GRAOSPRAZAS 15/16PRAZAS 16/17
Belas Artes
Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Educación Infantil
Educación Primaria
Enxeñaría Forestal
Dirección e Xestión Pública
Comunicación Audiovisual
Publicidade e Relacións Públicas
Fisioterapia
Enfermaría
5
5
10*/8**
10*/8**
5
10
10
10
1
1*/1**

5
5
10*/8**
10*/8**
5
Sen límite
10
10
1
1*/1**


CAMPUS DE VIGO
GRAOSPRAZAS 15/16PRAZAS 16/17
Ciencia da Linguaxe e Estudos Literarios
Linguas Estranxeiras
Tradución e Interpretación
Biloxía
Administración e Dirección de Empresas
Economía
Dereito+Adción e Dirección de Empresas
Enxeñaría de Tecnoloxías e Telecomunicación
Comercio
Relacións Laborais e Recursos Humanos
Dereito
Enxeñaría da Enerxía
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
Ciencias do Mar
Química
Enfermaría (Meixoeiro )
Enfermaría  (Povisa)
Educación Infantil
Educación Primaria
Administración e Dirección de Empresas (Escola de Negocios Afundación )
Sen límite
10
10
20
5*/10**
5

10
15
5
10*/5**
10
10
5
10
2*/1**
10*/20**
10*/8**
10*/8**
20*/15**

Sen límite
10
10
15
5*/10**
5
1
10
15
5
10*/5**
10
10
5
10
2*/1**
10*/20**
10*/8**
10*/8**
20*/15**


* Cambio de centro
** Traslado

Para ampliar información:

Admisión de estudantes con estudos universatarios na universidade de Vigo ou noutra universidade española
Normativa de xestión académica da universidade da Coruña para o curso académico 2015/16
- Continuación de estudos de grao ( traslado de expediente ) Universidade de Santiago de Compostela 


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...