lunes, 7 de septiembre de 2015

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA


  • Calendario de acceso e admisión
- Prazo de presentación de solicitudes: dende o día 8 ata o día 10 de setembro

- Listaxe de alumnos admitidos e non admitidos: o día 11 de setembro

- Prazo de matrícula: dende o día 11 ata o 18 de setembro
  • Requisitos de acceso:
- Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo formativo. 

- Ter cursado o terceiro curso de educación secundaria obrigatoria ou, excepcionalmente, ter cursado o segundo curso.

-Ser proposto/a polo equipo docente ao pai, á nai ou á persoa que teña a titoría legal para a incorporación a un ciclo de formación profesional básica.

Cumprirá, ademais, o consentimento do pai, da nai ou dos/das titores/as legais do alumno ou da alumna, para cursar estas ensinanzas.

  • Procedemento de admisión
Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, no caso de existir maior número delas que de postos escolares dispoñibles, asignaranse as prazas conforme os seguintes criterios de prioridade:

a) Alumnado que cursase 2º de ESO.
b) Alumnado que cursase 3º de ESO.
c) Alumnado que cursase 4º de ESO.

Dentro de cada grupo, ordenarase de menor a maior idade.
En caso de empate entre varias persoas solicitantes por un mesmo posto escolar e co obxectivo de favorecer o fomento das vocacións nas áreas con infrarrepresentación de mulleres ou de homes, seleccionarase en virtude do sexo menos representado na área profesional en que se demande a praza de formación.
Se logo de aplicados estes criterios se mantén o empate, este resolverase aplicando o procedemento e o resultado do sorteo que anualmente realiza a consellería con competencias en educación para a admisión do alumnado.
Letras primeiro apelido: ¨H¨ e ¨E¨ 
Letras segundo apelido: ¨W¨ e ¨I¨

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...