miércoles, 27 de abril de 2016

A CIUG NO NOSO CENTRO

Os representates da CIUG estiveron no noso centro para explicarlles ó alumnado de 2º de Bacharelato como son as probas PAU e o proceso de acceso á universidadePodes ampliar a información se consultas esta ligazón:

http://iesneiravilas.org/orientacion/os-representantes-da-ciug-no-noso-centro/

martes, 26 de abril de 2016

PRESENTACIÓN DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Como xa é tradición no noso Instituto , un profesor da Universidade de Santiago e un ex-alumno do Centro, estudante de mediciña viñeron a explicarnos a oferta dos estudos e outros aspectos de interese. Ésta foi a presentación que seguiron,  tanto na reunión coas familias como co alumnado


Para seguir lendo podes consultar máis información neste ligazón: 

lunes, 25 de abril de 2016

PREGUNTAS HABITUAIS SOBRE O TRASLADO DE EXPEDIENTE UNIVERSITARIO


1. Que requisitos hai que cumplir para poder solicitar un traslado de expediente, se quero continuar os mesmos estudos noutra universidade ?

As solicitudes de plazas de estudantes con estudos universitarios oficiais españoles parciais que desexen ser admitidos noutra universidade e/ou estudos universitarios españoles e se lles recoñeza un mínimo de 30 créditos serán resoltas polo Rector da Universidade, segundo os criterios que determine o Consello de Goberno de cada universidade.

2. No caso de cumplir os devanditos requisitos, como se solicita o traslado de expediente ?

O estudante debe de dirixirse á Facultade de destino na que se imparta a titulación correspondente no período establecido no calendario académico de cada universidade. Unha vez comunicada a admisión, se procede, deberá solicitar o traslado de expediente académico no Centro de orixe.

Non debe de realizarse solicitude de praza vía preinscripción. No caso de producirse dita situación quedaría anulada se se comproba que os alumnos cumpren algunha das condicións, antes mencionadas.

3. De quen depende a decisión da admisión na nova universidade, despois de solicitar o traslado de expediente para continuar os mesmos estudos?

Corresponde ó Rector da universidade donde se solicita o traslado, que resolverá con arreglo ós criterios de ordenación e priorización da Xunta de Goberno de cada Universidade.

Os estudantes recibirán notificación da Resolución adoptada polo Rector. No caso de admisión, quedará sen efecto, se o estudante non formaliza a matrícula no ano académico correspondente.

4 Hai que pagar tasas para traslados de expediente ?

No caso de resolución favorable da Universidade donde se quere seguir estudando, o interesado, antes de formalizar a nova matrícula, deberá de pagar as tasas correspondentes de traslado de expediente. Presentando dita resolución, o pago efectuarase na Universidade donde iniciou os estudos, a cal realizará os trámites correspondentes para dito traslado.

5. Debo de matricularme na miña universidade de orixe se estou pendente da resolución de traslado de expediente ?

Cando, ó longo do proceso de adxudicación de prazas, un alumno que fose admitido por unha universidade xustifique estar pendente de admisión noutra, poderá realizar na primeira unha matrícula provisional.

6. Que se debe de ter en conta á hora de solicitar un traslado de expediente ?

Cada universidade debe de establecer uns porcentaxes mínimos para atender ás solicitudes de admisión.

COTA DE ADMISIÓN NA UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Establécese para a admisión de alumnos de continuación de estudos unha cota máxima do 20% sobre o número de prazas ofertadas a primeiro por primeira vez. Para a súa selección terase en conta o expediente académico do alumno.

Respectando o máximo establecido do 20%, os centros poderán ofertar porcentaxes inferiores en determinadas titulacións, tendo en conta o número de solicitudes que poidan ser atendidas, logo de comprobar a disponibilidade existente. 

COTA DE ADMISIÓN NA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO


CURSO 2015/16
CAMPUS DE SANTIAGOCAMPUS DE LUGO
GRAOS
PRAZAS
GRAOS
PRAZAS
Bioloxía
Comunicación Audiovisual
Dereito
Educación Social
Enfermaría
Enxeñaría Informática
Enxeñaría Química
Mediciña
Mestre en Educación Infantil
Mestre en Educación Primaria
Odontoloxía
Pedagoxía
Xornalismo
14
5
18
7
15
6
6
35
7
13
5
7
8
Enfermaría
Veterinaria
Mestre en Educación Infantil
Mestre en Educación Primaria

7
9
9
9


As prazas adxudícanse segundo nota media do expediente académico da titulación que se desexa continuar. 


COTA DE ADMISIÓN NA UNIVERSIDADE DE VIGO


CAMPUS DE OURENSE
GRAOSPRAZAS 15/16PRAZAS 16/17
Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
Ciencias Ambientais
Enxeñaría Agraria
Xeografía e Historia
Dereito
Dereito+Adción e Dirección de Empresas
Administración e Dirección de Empresas
Turimo
Educación Social
Traballo Social
Educación Infantil
Educación Primaria
Enxeñaría Informática
Enxeñaría Informática+Adción e Dirección de Empresas
Enfermaría
5
5
5
Sen límite
15*/15**
2
10*/15**
20
10
10
10*/8**
10*/8**
5

2
5
5
5
Sen límite
15*/15**
2
10*/15**
20
10
10
10*/8**
10*/8**
5
2
1*/4**


CAMPUS DE PONTEVEDRA
GRAOSPRAZAS 15/16PRAZAS 16/17
Belas Artes
Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Educación Infantil
Educación Primaria
Enxeñaría Forestal
Dirección e Xestión Pública
Comunicación Audiovisual
Publicidade e Relacións Públicas
Fisioterapia
Enfermaría
5
5
10*/8**
10*/8**
5
10
10
10
1
1*/1**

5
5
10*/8**
10*/8**
5
Sen límite
10
10
1
1*/1**


CAMPUS DE VIGO
GRAOSPRAZAS 15/16PRAZAS 16/17
Ciencia da Linguaxe e Estudos Literarios
Linguas Estranxeiras
Tradución e Interpretación
Biloxía
Administración e Dirección de Empresas
Economía
Dereito+Adción e Dirección de Empresas
Enxeñaría de Tecnoloxías e Telecomunicación
Comercio
Relacións Laborais e Recursos Humanos
Dereito
Enxeñaría da Enerxía
Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
Ciencias do Mar
Química
Enfermaría (Meixoeiro )
Enfermaría  (Povisa)
Educación Infantil
Educación Primaria
Administración e Dirección de Empresas (Escola de Negocios Afundación )
Sen límite
10
10
20
5*/10**
5

10
15
5
10*/5**
10
10
5
10
2*/1**
10*/20**
10*/8**
10*/8**
20*/15**

Sen límite
10
10
15
5*/10**
5
1
10
15
5
10*/5**
10
10
5
10
2*/1**
10*/20**
10*/8**
10*/8**
20*/15**


* Cambio de centro
** Traslado

Para ampliar información:

Admisión de estudantes con estudos universatarios na universidade de Vigo ou noutra universidade española
Normativa de xestión académica da universidade da Coruña para o curso académico 2015/16
- Continuación de estudos de grao ( traslado de expediente ) Universidade de Santiago de Compostela 


sábado, 23 de abril de 2016

ORGANIZACIÓN DAS MATERIAS DE SEGUNDO DE BACHARELATO  LOMCE


2º BACHARELATO
CIENCIAS HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS ARTES  
MATERIAS TRONCAIS
Lingua Galega e Literatura II
Lingua Castelá e Literatura II
Primeira Lingua Estranxeira II
Historia de España
Matemáticas II
Humanidades
Latín II


           

Ciencias Sociais
Mat. a aplicadas ás CCSS II
Fundamentos da Arte II
MATERIAS DE OPCIÓN
Escoller dúas:
- Bioloxía
- Xeoloxía
- Debuxo Técnico I I
-Física 
- QuímicaEscoller dúas:
- Economía da Empresa
- Xeografía
- Grego II
- Historia da Arte
- Historia da FilosofíaEscoller dúas:
- Cultura Audiovisual II
- Artes Escéncias
- Deseño


MATERIAS ESPECÍFICAS
( cursar un total de 8 horas: poden ser dúas ou tres materias )
Materias
Mat. de libre configuación autonómica
Análise Musical(3h)
C. da Terra e do Medioambiente(3h)
Debuxo artísitico (3h)
Fundamentos de Adción e Xestión(3h)
Hª da Música e Danza(3h)
Imaxe e Son(3h)
Psicoloxía (3h)
2ª Lingua Estranxeira(3h)
Técnicas de Expr. Gráf-Plástica(3h)
Tecnoloxía Industrial II (3H)
Tec. da Inf. e da Comunicación (2h)
Relixión(1h)
Materia de opción non cursada(4)
Materia de afondamento ou reforzo**


 • Ética e Filosofía do Dereito (2h)
 • Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía ( 2 h)
 • Métodos estadísticos e numéricos ( 2h)
 • Historia e Xeografía de Galicia ( 2h)
 • Patrimonio Artístico e cultural de Galicai(2h)
 • Literatura Galega do Século XX e da actualidade(2h)

 • LIGAZÓNS DIRECTOS ao currículum de cada materia de BACHARELATO LOMCE (publicados no portal da Consellería):

  Materias de libre configuración autonómica

  Lexislación que regula a distribución das materias neste curso:

  ORGANIZACIÓN DAS MATERIAS DE PRIMEIRO DE BACHARELATO SEGUNDO A LOMCE


  1º BACHARELATO
  CIENCIAS HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS ARTES  
  MATERIAS TRONCAIS
  Lingua Galega e Literatura I
  Lingua Castelá e Literatura I
  Primeira Lingua Estranxeira I
  Filosofía
  Educación Física
  Matemáticas I

  Humanidades
  Latín I 


             

  Ciencias Sociais
  Mat. a aplicadas ás CCSS I  Fundamentos da Arte I
  MATERIAS DE OPCIÓN
  Escoller dúas:
  -Bioloxía-Xeoloxía
  -Debuxo Técnico I 
  -Física e Química  Escoller dúas:
  - Economía
  - Grego I 
  - Historia do Munco Contemporáneo
  - Literatura Universal


  Escoller dúas:
  - Cultura Audiovisual I
  - Hªdo Mundo Cont.
  - Literatura Universal


  MATERIAS ESPECÍFICAS
  ( cursar un total de 6 horas: poden ser dúas ou tres materias )
  Materias
  Mat. de libre configuración autonómica
  - Análise Musical I (3 horas)
  - Anatomía aplicada ( 3 horas )
  - Cultura Científica (2 horas )
  - Debuxo Artístico I ( 3 horas )
  - Linguaxe e Práctica Musical ( 3 horas )
  Relixión ( 1 hora )
  - Segunda Lingua Estranxeira I ( 2 horas )
  - Tecnoloxía Industrial I( 3 horas )
  - Tec. da Inf. e da Comunicación I ( 2 horas )
  - Volume ( 3 horas )
  - Materia de opción non cursada ( 4 horas )
  - Materia de afondamento ou reforzo **
  - Antropoloxía ( 2 horas )
  - Literatura Hispánica ( 2 horas )
  - Robótica ( 2 horas )


  ** nº de horas según disponibilidade 

  LIGAZÓNS DIRECTOS ao currículum de cada materia de BACHARELATO LOMCE (publicados no portal da Consellería):

  Materias de libre configuración autonómica

  Lexislación que regula a distribución das materias neste curso:

  miércoles, 20 de abril de 2016


  INVESTIGANDO AS PROFESIÓNS


  Explora as distintas ocupacións e profesións coa axuda desta guía e as ligazóns que aparecen máis abaixo,  nas cales podes atopar información.
  1. O Arquivador Profesional: Poderás atopar moitas profesións e coñecer en qué consisten, que tarefas se desenvolven, a formación que é necesaria, saídas profesionais...


  2. Guía das novas ocupacións: Esta páxina recolle un listado de 200 ocupacións cunha ficha de información por cada unha delas, con información sobre:
  - descripción
  - tarefas
  - vías de acceso
  - formación complementaria
  - tendencias do mercado


  3. WIKIOFICIOS: Explora varios sectores profesionais: traballos, oficios, formación...  4. Videos: todas as profesións organizados por sectores profesionais


  5. Os oficios da cultura: personaxes de grande relevancia explican as súas profesións en diferentes reportaxes de LA 2 de RTVE


  6. O día a día nas diferentes profesións: entrevistas con profesionais que contan o día día no seu traballo, salarios, responsabilidades, horarios....  7. Descripción dunha larga lista de profesións


  INFORMACIÓN SOBRE A FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

  lunes, 18 de abril de 2016

  Neste coleccionable pódese consultar información de todos os ciclos formativos, tanto medios como superiores. Recolle datos diversos dende as salidas laborais, que se aprende en cada un deles, donde cursar cada un dos estudios. Tamén están incluídos videos das diferentes familias profesionais. A fonte de información procede do blogue de orientapas. A FORMACIÓN PROFESIONAL, by lourdesotero

  lunes, 4 de abril de 2016


  PERFÍS PROFESIONAIS DA FP BÁSICA


  Neste colecionable podes consultar información relativa a:
  1. Que se aprende a facer?
  2. En que ámbitos de traballa?
  3. Que ocupacións desempeñan?
  4. Cales son os módulos que vas ter que estudar?
  5. Que título se obtén?
  6. A que outros estudos se pode acceder co título da FP Básica?
  7. Onde podes cursar estos estudos?
  Perfís profesionais FP Básica, by lourdesotero
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...