sábado, 23 de abril de 2016

ORGANIZACIÓN DAS MATERIAS DE SEGUNDO DE BACHARELATO  LOMCE


2º BACHARELATO
CIENCIAS HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS ARTES  
MATERIAS TRONCAIS
Lingua Galega e Literatura II
Lingua Castelá e Literatura II
Primeira Lingua Estranxeira II
Historia de España
Matemáticas II
Humanidades
Latín II


           

Ciencias Sociais
Mat. a aplicadas ás CCSS II
Fundamentos da Arte II
MATERIAS DE OPCIÓN
Escoller dúas:
- Bioloxía
- Xeoloxía
- Debuxo Técnico I I
-Física 
- QuímicaEscoller dúas:
- Economía da Empresa
- Xeografía
- Grego II
- Historia da Arte
- Historia da FilosofíaEscoller dúas:
- Cultura Audiovisual II
- Artes Escéncias
- Deseño


MATERIAS ESPECÍFICAS
( cursar un total de 8 horas: poden ser dúas ou tres materias )
Materias
Mat. de libre configuación autonómica
Análise Musical(3h)
C. da Terra e do Medioambiente(3h)
Debuxo artísitico (3h)
Fundamentos de Adción e Xestión(3h)
Hª da Música e Danza(3h)
Imaxe e Son(3h)
Psicoloxía (3h)
2ª Lingua Estranxeira(3h)
Técnicas de Expr. Gráf-Plástica(3h)
Tecnoloxía Industrial II (3H)
Tec. da Inf. e da Comunicación (2h)
Relixión(1h)
Materia de opción non cursada(4)
Materia de afondamento ou reforzo**


 • Ética e Filosofía do Dereito (2h)
 • Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía ( 2 h)
 • Métodos estadísticos e numéricos ( 2h)
 • Historia e Xeografía de Galicia ( 2h)
 • Patrimonio Artístico e cultural de Galicai(2h)
 • Literatura Galega do Século XX e da actualidade(2h)

 • LIGAZÓNS DIRECTOS ao currículum de cada materia de BACHARELATO LOMCE (publicados no portal da Consellería):

  Materias de libre configuración autonómica

  Lexislación que regula a distribución das materias neste curso:

  No hay comentarios:

  Publicar un comentario

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...