lunes, 12 de septiembre de 2022

PLAN ESPECÍFICO DE REFORZO PARA ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

Segundo o artigo 51 da Orde de atención á diversidade do 8 de setembro de 2021:


1. O alumnado de educación secundaria obrigatoria que se promova de curso con materias sen superar deberá seguir un plan de reforzo en cada unha desas materias, destinado á súa recuperación e á súa superación. 


2. O plan de reforzo será elaborado polo profesorado que imparte a materia que a alumna ou o alumno teñan pendente de superar, baixo as directrices do correspondente departamento didáctico e co coñecemento do

ligatures: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">profesorado titor, e terá como referentes os obxectivos da materia e a contribución á adquisición das competencias. Igualmente, será un plan que se adapte ás particularidades de cada alumna ou alumno destinatarios. O departamento didáctico velará pola realización do plan por parte da alumna ou do alumno. 


Este é un posible modelo para darlle uso.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...