sábado, 30 de noviembre de 2019

FACER QUE LER SEXA FÁCIL


O acceso á información escrita debe de ser doado para calquer persoa, sen demasiados estorbos. Eliminar estas dificultades na escrita constitúen algunhas das adaptacións metodolóxicas, que a nosa lexislación recolle como medidas de reforzo educativo.

A QUEN BENEFICIAMOS?
 • Alumnado con discapacidade intelectual
 • Alumnado con deficiencia visual
 • Inmigrantes que non falen o noso idioma
 • Alumnado con dislexia
 • Alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad

COMO FACEMOS PARA QUE UN TEXTO SEXA DE LECTURA FÁCIL?

 • Escribir frases curtas, cunha sóa idea principal e cunha estructura ordenada ( S + V + C )
 • Evitar as dobles negativas
 • Utilizar preferiblemente a voz activa en vez da pasiva. Dificulta a comprensión e  a localización do executor da acción
 • Non abusar do condicional. 
 • Evitar conceptos abstractos, linguaxe figurada.
 • Preferiblemente, deberase reiterar o suxeto e non omitilo ou sustituilo por pronomes.
 • Cando se introduce novo vocabulario debe de apoiarse con imaxes ou definilo a modo de glosario na mesma páxina.
 • Evitar abreviaturas e siglas.
 • Evitar tecnicismos ou palabras doutras linguas.


QUE FORMATO DEBEMOS DE UTILIZAR ?

 • As marxes e interliñados deben de ser xenerosos.
 • Non se debe de usar a sangría no texto
 • Non se debe de poñer moito texto nunha mesma páxina.
 • Párrafos breves encabezados con subtítulos con non máis de 8 liñas
 • É preferible utilizar minúsculas posto que as maiúsculas en bloque son máis difíciles de ler.
 • O tamaño de letra debe de ser grande un 14 ou como mínimo 12
 • Non usar máis de dous tipos de letras: recoméndanse letras sin serifa ( que non teñen  adornos). As máis aconselladas son: Arial, Tahoma, Calibri e Verdana.
 • Non se deben de utilizar letras sombredas, nin con relevo.
 • Evitar a cursiva. É máis difícil de ler.
 • Uso moderado de negritas e subliñado.
 • Se os caracteres son blancos o fondo debe de ser oscuro, e se o fondo é branco o color do texto debe de ser oscuro.
 • O texto ten que estar xustificado á esquerda. Deste xeito axuda á vista no paso dunha liña a seguinte.

 • Nos listados é mellor utilizar viñetas, en vez de números.
 • Se é posible non cortar as oracións ao final dunha páxina.
 • Non superpoñer texto sobre imáxes.
COMO DEBEN DE SER OS SIGNOS DE PUNTUACIÓN?

 • Utilizar os signos de puntuación máis frecuentes: o punto (.) e a coma (,)
 • Os paréntesis non deben de utilizarse para incisos e aclaracións. É preferible resaltar a palabra en negrita ou subliñada e explicala na marxe, a modo de glosario.
COMO DEBEN DE SER OS NÚMEROS ?

 • Debemos de escribir "5" e non "cinco"
 • Evitar o números romanos
 • Coas datas debemos de utilizar o formato completo: "28 de febrero de 2012" mellor que 28/2/12
 • As porcentaxes deberán de evitarse e procurar ofrecer a información doutra maneira: en vez de 20% ,1 de cada 5
 • Os números de teléfono separados: 623 76 89 42
 • Os números grandes son máis complicados para entender. Ex: podemos utilizar " maís de 3000" en vez do número 3825
IMAXES
 • Non se debe de utilizar unha imaxe como fondo dun texto
 • Se se utilizan imaxes + texto, é recomendable colocalas a un lado mellor que intercaladas.
 • Se se utilizan debuxos, esquemas, débense facer con trazos sinxelos e grosos pero con poucos detalles.
ASPECTOS A TER EN CONTA NAS PRESENTACIÓNS

 • Regla do 6: 
  • Non máis de 6 palabras por liña
  • Non máis de 6 liñas de texto
  • Non máis de 6 elementos nun gráfico
 • Letra, espacios e títulos
  • Tamaño: 28 puntos
  • Non máis de 30 caracteres por liña
  • Interliñado 1,5 ou 2 veces máis grande que o que separa as palabras
  • Usar maiúsculas con coidado xa que son difíciles de ler
  • Os títulos non deben de levar máis de 5 palabras
 • Gráficos sinxelos e con datos claros. Non máis dun gráfico por diapositiva • Cores
  • Non máis de 3 colores por diapositiva
  • Mellor fondo oscuro e texto claro que fondo claro e texto oscuro
  • A cor vermella provoca moita saturación. Debe de evitarse.
 • Transicións
  • Utilizar as transicións que son de desvanecer, disolver e aparecer porque manteñen mellor a atención
  • Evitar ruídos, clicks, disparos salvo en momentos concretos para chamar a atención
  • Evitar transicións longas, aparicións letra a letra
  • Evitar tamén os xiros e voltas porque fatigan e descentran.
Ligazóns para ampliar información:


lunes, 4 de noviembre de 2019

TRINTA CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO NA CONTORNA DE OLEIROS

Velaquí tes cada un destes ciclos. Descubre: 
 • Que vas aprender
 • Donde podes traballar
 • Cales son as principais ocupacións laborais
 • Donde podes estudar cada ciclo
 • Aptitudes que preciso ter

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...