martes, 4 de octubre de 2022

lunes, 12 de septiembre de 2022

PLAN ESPECÍFICO DE REFORZO PARA ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

Segundo o artigo 51 da Orde de atención á diversidade do 8 de setembro de 2021:


1. O alumnado de educación secundaria obrigatoria que se promova de curso con materias sen superar deberá seguir un plan de reforzo en cada unha desas materias, destinado á súa recuperación e á súa superación. 


2. O plan de reforzo será elaborado polo profesorado que imparte a materia que a alumna ou o alumno teñan pendente de superar, baixo as directrices do correspondente departamento didáctico e co coñecemento do

ligatures: normal; font-variant-position: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">profesorado titor, e terá como referentes os obxectivos da materia e a contribución á adquisición das competencias. Igualmente, será un plan que se adapte ás particularidades de cada alumna ou alumno destinatarios. O departamento didáctico velará pola realización do plan por parte da alumna ou do alumno. 


Este é un posible modelo para darlle uso.

martes, 30 de agosto de 2022

 ANTEPROXECTO DO CURRÍCULO DA ESO: ALGÚNS ASPECTOS A TER EN CONTA

Se ben é certo que aínda que está en fase de tramitación, e tal e como se indica no portal da Consellería de Educación, podería haber algunha modificación durante o proceso. Porén, o curso está a piques de dar comezo e como xa é sabido por toda a comunidade educativa, os cursos impares xa empezan coa normativa LOMLOE. Esta é a razón fundamental pola que se publica esta presentación, coa idea de aclarar aqueles aspectos que me parecen máis relevantes.

miércoles, 22 de junio de 2022

 SOLICITUDE DE  CICLOS DE FP DE GRAO MEDIO E SUPERIOR

Infórmate do proceso clicando nos botóns de +info

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...