sábado, 23 de abril de 2016

ORGANIZACIÓN DAS MATERIAS DE PRIMEIRO DE BACHARELATO SEGUNDO A LOMCE


1º BACHARELATO
CIENCIAS HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS ARTES  
MATERIAS TRONCAIS
Lingua Galega e Literatura I
Lingua Castelá e Literatura I
Primeira Lingua Estranxeira I
Filosofía
Educación Física
Matemáticas I

Humanidades
Latín I 


           

Ciencias Sociais
Mat. a aplicadas ás CCSS IFundamentos da Arte I
MATERIAS DE OPCIÓN
Escoller dúas:
-Bioloxía-Xeoloxía
-Debuxo Técnico I 
-Física e QuímicaEscoller dúas:
- Economía
- Grego I 
- Historia do Munco Contemporáneo
- Literatura Universal


Escoller dúas:
- Cultura Audiovisual I
- Hªdo Mundo Cont.
- Literatura Universal


MATERIAS ESPECÍFICAS
( cursar un total de 6 horas: poden ser dúas ou tres materias )
Materias
Mat. de libre configuración autonómica
- Análise Musical I (3 horas)
- Anatomía aplicada ( 3 horas )
- Cultura Científica (2 horas )
- Debuxo Artístico I ( 3 horas )
- Linguaxe e Práctica Musical ( 3 horas )
Relixión ( 1 hora )
- Segunda Lingua Estranxeira I ( 2 horas )
- Tecnoloxía Industrial I( 3 horas )
- Tec. da Inf. e da Comunicación I ( 2 horas )
- Volume ( 3 horas )
- Materia de opción non cursada ( 4 horas )
- Materia de afondamento ou reforzo **
- Antropoloxía ( 2 horas )
- Literatura Hispánica ( 2 horas )
- Robótica ( 2 horas )


** nº de horas según disponibilidade 

LIGAZÓNS DIRECTOS ao currículum de cada materia de BACHARELATO LOMCE (publicados no portal da Consellería):

Materias de libre configuración autonómica

Lexislación que regula a distribución das materias neste curso:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...