martes, 6 de noviembre de 2018

NOVIDADES NA OFERTA DA UNIVERSIDADE DE A CORUÑA E OUTRAS INFORMACIÓNS VARIAS


O pasado Luns, 5 de novembro, a Universidade de A Coruña, convidou ós directores e orientadores dos centros, a participar  nunha xuntanza. Tivo por finalidade dar a coñecer a oferta de actividades, que esta universidade ten programado para o futuro estudantado do curso 2018/19. A continuación, expoño un resumo das consideracións máis importantes:


TITULACIÓNS PREVISTAS PARA O CURSO 2019/20 ( pendentes de aprobación)

Grao en Ciencias e Enxeñaría de datos e Informática: 

 • Ofertaranse 50 prazas.
 • O graduado nesta titulación sería o responsable de manexar grandes cantidades de datos. Sería como un científico de datos.
 • Non se trata dunha especialidade nin de Matemáticas, nin tampouco de Informática.
 • Debe de profundizar en 
  • Estatística 
  • Almacenamento e procesamento de datos ( Big Data )
  • Aprendizaxe automático ( Intelixencia Artificial )
  • Computación de altas prestacións
- Creación, Animación e contidos dixitais : 

 • Abarca o proceso completo de produción,  de animación e de videoxogos desde diferentes puntos de vista: artístico, comercial, técnico e creativo.
 • Ofertaranse 50 prazas.
 • Impartirase en Coruña na facultade de Ciencias da Comunicación.
 • Poderase acceder dende calquer rama de coñecemento.


TITULACIÓNS QUE   ADOPTARÁN ALGUNHA TRANSFOMACIÓN (curso 2019/20 ) 


- Grao en Xestión Dixital da Información e Documentación: 

 • Sustituirá ao grao en Información e Documentación.
 • Impartirase no campus de Ferrol.
 • Susténtase nas áreas de Comunicación, Información, Software e Estatística
 • Incorporación de contidos dixitais para responder ás necesidades do mercado laboral. 
 • Haberá pasarelas para incorporarse ó novo grao, para aqueles alumnos que non teñan rematada a titulación.
- Grao en Enxeñaría Eléctrica: 
 • Terá un formato dual no último curso para aqueles estudantes de bo expediente Esto quere dicir que parte da súa formación académica levarase a cabo en empresas.
 • Impartirase no camus de Ferrol.

DOUS NOVOS TÍTULOS DE GRAO ( curso 2018/19 )

- Grao  en Xestión Industrial da Moda: 

 • Ofertaronse 50 prazas e está vinculado a rama de coñecemento de Ciencias Sociais e Xurídicas. 
 • Impartese no camus de Ferrol.
 • É un título bilingüe. O 40% das materias impártense en Inglés
 • Aínda que está máis orientado á Xestión Industrial tamén incluirá coñecementos en deseño de moda. 
 • Na elaboración e deseño do título contouse coa colaboración coas empresas do sector téxtil como é o caso de INDITEX. 
 • Para disfrutar dalgún programa de ERASMUS en universidades estranxeiras van a esixir un B2 en Inglés. Ofertarán a posiblidade de darlles formación no Centro de Linguas quen non dispoña da certificación.
 • Os requerimentos para solicitar praza, ademáis de ter superada as probas de acceso á universidade ( ABAU) son: 
  • Certificación Oficial de Nivel B1 de Inglés.
  • Calificación en Inglés igual ou superior a 7, nos dous cursos de Bacharelato.
  • 4º ESO ou un curso de bacharelato superados en sistemas educativos de lingua inglesa.
  • Diploma de dominio B1.2/B1 (ou superior) no Centro de Linguas da Universidade da Coruña.
  xustificación dos méritos realizarase a través da web do Grao, entre o 1 de marzo é o 1 de xuño : http://gradoindustrialmoda.udc.gal/
 • Consulta o díptico coa información aquí.
- Grao en Paisaxe: 
 • Trátase dun grao interuniversitario. 
 • Os dous primeiros cursos impartiranse na Universidade de Santiago ( campus de  Lugo ) e o resto na universidade de A Coruña. 
 • Teñen previsto regular o plan de materias ou créditos non superados de 2º curso para 3º, priorizando estar matriculado na universidade na que están a cursar máis materias e facilitarlles algunha titoría, ben presencial ou á distancia, para superalas .
 • O graduado nestes estudos ten certa traxectoria no estranxeiro. 
 • O seu plano de estudos integra diferentes áreas: topografía, arquitectura, medioambiente, botánica, xeoloxía e hidroloxía.
 • Tamén ofertaron 50 prazas. 
 • Consulta o díptico coa información aquí.

OFERTA DE GRAOS BILINGÜES DA UDC ( Cun mínimo de 40% de contidos impartidos en Inglés ).

Os requisitos esixibles son similares aos establecidos para o grao de deseño industrial da moda, para todo aquel alumnado que escolla cursar o grao en bilingüe.
GRAOS INTERNACIONAIS DA UDC

 • Cúrsanse os tres primeiros anos na UDC e o último curso nunha universidade de fora de España.
 • Supón a obtención de dous títulos, un correspondería a UDC e o outro é otorgado pola universidade estranxeira.
 • A UDC estableceu acordos bilaterais coa Universidade de Gales do Sur ( Reino Unido ) e tamén en Sidney. Os graos son:
  • Grao en Administración e Dirección de Empresas 
  • Grao en Enxeñaría Informática.
  • Grao en Inglés: estudos lingüísticos e Literarios
  • Grao en Dereito
 • A matrícula sería gratuíta nos países de destino.

ACCIÓNS ENCAMIÑADAS A DAR A COÑECER A OFERTA FORMATIVA DA UDC 

 1. Visitas dos alumnos ós campus de A Coruña.
 2. Visitas dos alumnos ós campus de Ferrol.
 3. Visita ó Centro de Investigación de Ciencias Avanzadas (CICA)
 4. Visita ó Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil ( CITEC )
 5. Visita ó Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e Comunicación ( CITIC)
 6. Visita ó Instituto Universitario de Medioambiente
 7. Visita o Centro de Innovación Tecnolóxica ( campus de Ferrol )
 8. Charlas informativas sobre titulacións universitarias.
 9. Charlas de divulgación científica.
 10. Charlas xenéricas: ABAU, EEES, becas e axudas, grados da UDC...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...