domingo, 1 de mayo de 2016

ORGANIZACIÓN DAS MATERIAS DE CUARTO DA EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGUNDO A   LOMCE


4º ESO
ENSINANZAS ACADÉMICASENSINANZAS APLICADAS
MATERIAS TRONCAISMATERIAS TRONCAIS
 • Xeografía e Historia
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Matemáticas Académicas
 • Primeira Lingua Estranxeira
 • Titoría
Escoller dúas entre:
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Economía
 • Física e Química
 • Latín
 • Xeografía e Historia
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Matemáticas Aplicadas
 • Primeira Lingua Estranxeira
 • Titoría
Escoller dúas entre:
 • Ciencias aplicadas á Actividade Profesional
 • Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial
 • Tecnoloxía
MATERIAS ESPECÍFICAS
Escoller dúas:
 • Artes Escénicas e Danza
 • Cultura Científica
 • Cultura Clásica
 • Educación Plástica, Visual e Audiovisual
 • Filosofía
 • Música
 • Segunda Lingua Estranxeira
 • Tecnoloxías da Información e da Comunicación
 • Unha materia do bloque de materias troncais non cursada
MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
 • Lingua Galega e Literatura

Lexislación que regula a distribución das materias neste curso:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...