lunes, 2 de diciembre de 2019

UNHA EX-ALUMNA FÁLANOS DO DOBRE GRAO DE BIOLOXÍA E QUÍMICA


Carmen Rodríguez Coronado, ex-alumna do noso centro estivo con nós no día de hoxe para falarnos do doble grao de Bioloxía e Química que está a cursar na Universidade de A Coruña. 

Está  cursando o terceiro curso deste grao. Conta que fai tres anos, ela estaba na mesma situación que está agora o alumnado de 2º de Bacharelato, sen saber que rumbo escoller. Só tiña claro que facendo unha modalidade de Ciencias, os graos do ámbito clínico non eran do seu agrado. Un factor de peso na decisión que tomou, tivo que ver que no caso de que o doble grao lle supuxese moita esixencia, sempre lle quedaba a posibilidade de continuar ou ben facendo só Bioloxía ou Química, como así foi o caso dalgunha das súas compañeiroas. Ou sexa, que por dudas tivo ata o último momento cando estaba a cubrir o impreso de petición de graos, a través da aplicación NERTA.

Fálanos de que estes estudos, teñen moita práctica de laboratorio, normalmente polas tardes. Sabe que noutras carreiras como enfermaría ou fisioterapia non hai tantas.

Neste primeiro cuadrimestre, ten 3 materias de Bioloxía e outras 3 de Química. Ela prefire que sexa así, porque no caso de que cada cuadrimestre fose exclusivamente para cada un dos estudos, esqueceríase de algún e non tería todo tan fresco.

A duración do grao son 5 anos, pero en realidade son, como dí Carmen, son 6 porque ao rematar tes que facer 2 TFG ( traballo fin de grao ) e poden levar tranquilamente o curso enteiro.

Concedéronlle unha beca de colaboración para traballar no departamento de Bioloxía. Polo de agora non pode aportar moitos datos, porque empezou onte, pero  supón que terá que preparar algunhas prácticas. Carmen di que a solicitou para aprender algo e que quede no currículo.

Entre os seus plans está solicitar facer prácticas externas con algunha empresa en 4º curso. Polo que nos dixo, a facultade ten convenio coa Estrella Galicia.

A primeira promoción deste doble Grao saíu en Xuño deste ano. Graduáronse 3 alumnos.

No seu caso non solicitou un programa Erasmus pero dí que coñece quen o está a facer. Teñen que presentar unha lista de materias do grao que están a facer, para convalidar na universidade á cal se vai e ten que haber coincidencia nos contidos. Normalmente, solicítanse en 3º ou 4º curso, aínda que hai alumn@s que o fan en 5º.

Por último, tamén contou a súa experiencia cando lle tocou presentarse ás ABAU. No seu caso só se presentou á fase voluntaria porque foi unha alumna bachibac no noso centro e non precisou de facer a faxe xeral, posto que tivo que facer a proba externa para ter a dobre titulación de bacharelato. En todo caso, non lle pareceron exames difíciles e deulle tempo de sobra a facelos ( hora e media) porque cando estaba no Instituto sempre eras das últimas en entregar.

sábado, 30 de noviembre de 2019

FACER QUE LER SEXA FÁCIL


O acceso á información escrita debe de ser doado para calquer persoa, sen demasiados estorbos. Eliminar estas dificultades na escrita constitúen algunhas das adaptacións metodolóxicas, que a nosa lexislación recolle como medidas de reforzo educativo.

A QUEN BENEFICIAMOS?
 • Alumnado con discapacidade intelectual
 • Inmigrantes que non falen o noso idioma
 • Alumnado con dislexia
 • Alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad

COMO FACEMOS PARA QUE UN TEXTO SEXA DE LECTURA FÁCIL?

 • Escribir frases curtas, cunha sóa idea principal e cunha estructura ordenada ( S + V + C )
 • Evitar as dobles negativas
 • Utilizar preferiblemente a voz activa en vez da pasiva. Dificulta a comprensión e  a localización do executor da acción
 • Non abusar do condicional. 
 • Evitar conceptos abstractos, linguaxe figurada.
 • Preferiblemente, deberase reiterar o suxeto e non omitilo ou sustituilo por pronomes.
 • Cando se introduce novo vocabulario debe de apoiarse con imaxes ou definilo a modo de glosario na mesma páxina.
 • Evitar abreviaturas e siglas.
 • Evitar tecnicismos ou palabras doutras linguas.


QUE FORMATO DEBEMOS DE UTILIZAR ?

 • As marxes e interliñados deben de ser xenerosos.
 • Non se debe de usar a sangría no texto
 • Non se debe de poñer moito texto nunha mesma páxina.
 • Párrafos breves encabezados con subtítulos con non máis de 8 liñas
 • É preferible utilizar minúsculas posto que as maiúsculas en bloque son máis difíciles de ler.
 • O tamaño de letra debe de ser grande un 14 ou como mínimo 12
 • Non usar máis de dous tipos de letras: recoméndanse letras sin serifa ( que non teñen  adornos). As máis aconselladas son: Arial, Tahoma, Calibri e Verdana.
 • Non se deben de utilizar letras sombredas, nin con relevo.
 • Evitar a cursiva. É máis difícil de ler.
 • Uso moderado de negritas e subliñado.
 • Se os caracteres son blancos o fondo debe de ser oscuro, e se o fondo é branco o color do texto debe de ser oscuro.
 • O texto ten que estar xustificado á esquerda. Deste xeito axuda á vista no paso dunha liña a seguinte.

 • Nos listados é mellor utilizar viñetas, en vez de números.
 • Se é posible non cortar as oracións ao final dunha páxina.
 • Non superpoñer texto sobre imáxes.
COMO DEBEN DE SER OS SIGNOS DE PUNTUACIÓN?

 • Utilizar os signos de puntuación máis frecuentes: o punto (.) e a coma (,)
 • Os paréntesis non deben de utilizarse para incisos e aclaracións. É preferible resaltar a palabra en negrita ou subliñada e explicala na marxe, a modo de glosario.
COMO DEBEN DE SER OS NÚMEROS ?

 • Debemos de escribir "5" e non "cinco"
 • Evitar o números romanos
 • Coas datas debemos de utilizar o formato completo: "28 de febrero de 2012" mellor que 28/2/12
 • As porcentaxes deberán de evitarse e procurar ofrecer a información doutra maneira: en vez de 20% ,1 de cada 5
 • Os números de teléfono separados: 623 76 89 42
 • Os números grandes son máis complicados para entender. Ex: podemos utilizar " maís de 3000" en vez do número 3825
IMAXES
 • Non se debe de utilizar unha imaxe como fondo dun texto
 • Se se utilizan imaxes + texto, é recomendable colocalas a un lado mellor que intercaladas.
 • Se se utilizan debuxos, esquemas, débense facer con trazos sinxelos e grosos pero con poucos detalles.
ASPECTOS A TER EN CONTA NAS PRESENTACIÓNS

 • Regla do 6: 
  • Non máis de 6 palabras por liña
  • Non máis de 6 liñas de texto
  • Non máis de 6 elementos nun gráfico
 • Letra, espacios e títulos
  • Tamaño: 28 puntos
  • Non máis de 30 caracteres por liña
  • Interliñado 1,5 ou 2 veces máis grande que o que separa as palabras
  • Usar maiúsculas con coidado xa que son difíciles de ler
  • Os títulos non deben de levar máis de 5 palabras
 • Gráficos sinxelos e con datos claros. Non máis dun gráfico por diapositiva • Cores
  • Non máis de 3 colores por diapositiva
  • Mellor fondo oscuro e texto claro que fondo claro e texto oscuro
  • A cor vermella provoca moita saturación. Debe de evitarse.
 • Transicións
  • Utilizar as transicións que son de desvanecer, disolver e aparecer porque manteñen mellor a atención
  • Evitar ruídos, clicks, disparos salvo en momentos concretos para chamar a atención
  • Evitar transicións longas, aparicións letra a letra
  • Evitar tamén os xiros e voltas porque fatigan e descentran.
Ligazóns para ampliar información:

- https://es.scribd.com/document/437646984/Lectura-facil
- https://es.scribd.com/document/437648719/Como-elaborar-textos-de-lectura-fa-cil

lunes, 4 de noviembre de 2019

TRINTA CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO NA CONTORNA DE OLEIROS

Velaquí tes cada un destes ciclos. Descubre: 
 • Que vas aprender
 • Donde podes traballar
 • Cales son as principais ocupacións laborais
 • Donde podes estudar cada ciclo
 • Aptitudes que preciso ter

martes, 15 de octubre de 2019

OS TITORES DE BACHARELATO REÚNENSE COAS FAMILIAS

Mañán xoves, día 16,  levaranse a cabo as reunións dos titores coas familias de cada grupo Nesta presentación recóllese algunha información de interese para as nais e pais do alumnado de bacharelato:

domingo, 13 de octubre de 2019

OUTRA OPCIÓN: O BACHARELATO STEM

O STEMBach é un bacharelato que tenta promover a vocación do alumnado cara a investigación científica e tecnolóxica, favorecendo unha mentalidade , rigurosa, ordenada e crítica; así como o desenvolvemento da creatividade, sentido da iniciativa ou do emprendemento e da resolución de problemas.

O alumnado que curse este bacharelato, ben sexa na modalidade de Humanidades, Ciencias ou Artes, no segundo ano deberá de desenvolver un proxecto de investigación individual ou grupal con posterior defensa pública.

Consulta nesta infografía interactiva máis información, clicando nos botóns.

domingo, 6 de octubre de 2019

PRIMEIRA REUNIÓN DOS TITORES DA ESO COAS FAMILIAS

Xa queda moi pouco para que cada titora e titor teña unha xuntanza coas familias da súa titoría. Mentras tanto e para ir sabendo, estes  son algúns dos temas , que posiblemente se traten nas reunións. 
Xa comentábamos o curso pasado que a familia é unha peza clave no proceso de formación do alumnado. Polo tanto a colaboración é fundamental. Algunhas consideracións xa aparecen recollidas na presentación, máis, queremos facer fincapé nas seguintes:

Comunicación cos fillos
 • O manexo dun fill@ adolescente pode ser complicado para todas as familias.
 • Debe de haber un acordo entre a parella para afrontar a educación nesta etapa
 • Encubrir os fill@s frente á parella, rompe acordos ou simplemente desentenderse, é unha forma pouco axeitada.
 • O respaldo familiar, as palabras de ánimo e reforzó serán fundamentais, tanto se hai progreso académico, como se non o hai.
 • É aconsellable estar atentos á posibles cambios de humor e de conduta: cambios bruscos nas súas costumes, excesivo nerviosismo. Todo isto pode ser unha sinal de alerta. Neste caso, aborde o tema co seu fill@ e se isto non fose efectivo, infórmese a través dos profesores do Instituto. 
 • Manter unha comunicación en relación ós estudos e a vida do instituto. Neste aspecto, mellor que facer un interrogatorio, estade dispoñibles cando o voso fill@ vos conte ou  formule preguntas abertas.
 • É importante escoitar sen xulgar. Cando vos conte algún acontecimiento poderedes preguntar: E ti que pensas diso? Que vas facer ti?
O estudo na casa

 • Cada persoa ten unha forma característica de aprender, que non coincide ca doutras persoas. É importante que axuden ao seu fill@ a descubrir cal é a mellor maneira de estudar
 • Non hai unha única fórmula de organizar o tempo de estudo. É difícil precisar cantas horas deben adicarse a estudar, porque depende da dificuldade das materias, os deberes que haxa para ese día, a capacidade ou o estado de ánimo de cada estudante. Como norma xeral, é aconsellable adicar un tempo diario ( períodos de 25 minutos intercalados por pequenos descansos ) e, sobre todo, aprender a planificar as tarefas: decidir canto nos levará cada actividade, por cal imos a comezar, en que momentos poderemos descansar...
 • Sempre hai algo que facer. Aínda que non haxa deberes, pódese repasar o que se explicou na clase, pasar a limpo os apuntes, facer un traballo pendente, darlle un vistazo a un tema que se dará mañán... e pódese tamén ler un libro.
 • Convén manter ante o estudo unha postura activa. Isto se consigue relacionando o que se estuda con aspectos da vida diaria, profundizando e ampliando, pensando en qué cousas das materias poden ser interesantes... Se pensan que o seu fillo só se limita a memorizar ou volver a ler os temas unha e outra vez, anímeno a suliñar, facer esquemas, facer gráficas, consultar libros ou enciclopedias...
 • Cada persoa ten un ritmo diferente para estudar. Hai quen prefire empezar polo máis difícil e outros polo máis fácil. En xeral, é aconsellable non sobrecargarse de traballo ( por exemplo antes dun exame ) e facer descansos periódicos en cada sesión de estudo.
 • O ambiente de estudo é importante, temos que ter en conta que cada persoa ten as súas propias preferencias. Permitan as súas fillas e fillos estudar onde mellor o fagan, e incluso escoitando música ( non demasiado alta ), se eso lles axuda. Pero se vostedes ven que se distrae con frecuencia, o aconsellable é que busquen un lugar tranquilo, sen interrupcións nen ruídos.
 • Para estudar con proveito hai que estar en boa forma. É convinte ter unha alimentación axeitada, dormir o suficiente e facer algún tipo de deporte ou exercicio físico.
 • Estudar é importante, pero outras cousas tamén o son. É necesario que os seus fill@s aprendan a utilizar o tempo de ocio dunha maneira saludable. Ó longo da tarde debe haber tempo para estudar e tamén para outras ocupacións. 
 • Convén que os pais se interesen polo que fan os fill@s. Debe facerse sen transmitir a impresión de que estamos supervisando e vixiando. Se a súa filla leva un caderno de tarefas ou algo similar, revíseno periódicamente e estén moi atentos ás anotacións que poida ter escrito pola profesora ou profesor.
 • Estudar conleva esforzo. Animen ós fill@s e recorden que soe dar mellores resultados un premio ou alabanza verbal que un castigo.

miércoles, 2 de octubre de 2019

BECAS PARA ESTUDAR 1º DE BACHARELATO NO ESTRANXEIRO

Anualmente a Fundación Ortega convoca becas para que o alumnado de 4º de ESO teña a posibilidade no curso que ven, cursar 1º de bacharelato, en Estados Unidos ou Canadá. Estas axudas levan incluído:
 • 100% do custe dos servizos
 • viaxe de ida e volta
 • matrícula nun instituto, aloxamento e manutención nunha familia de acollida
 • seguro médico e de accidentes
 • convalidación do curso académico
 • asignación mensual para gastos menores

O procedemento de selección ten unha primeira fase donde  os 1800 participantes con puntuacións máis altas, terán que facer unha proba oral e entrevista a través dunha videochamada.
Amplía información consultando esta presentación interactiva.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...